Tính năng trong phòng họp

Sau khi tham gia cuộc họp, người dùng có thể dùng một số tính năng.

 • Âm thanh: Kiểm tra/tắt/bật micro

 • Bảo mật

 • Xem người tham gia

 • Trò chuyện

 • Cài đặt chia sẻ màn hình

 • Chia sẻ màn hình

 • Ghi

 • Phụ đề

 • Phản ứng

 • Cài đặt chia sẻ Bảng trắng

 • Tạo bảng trắng

 • Tạo phòng theo nhóm

 • Tạo bình chọn

 • Cài đặt nền trong phòng họp

Last updated