HDSD Mở cuộc họp

Bước 1: Truy cập https://truonghoc247.vn/ rồi click “Đăng nhập” sẽ hiển thị màn hình đăng nhập tài khoản. Bạn nhập thông tin đăng nhập gồm SĐT và mật khẩu, sau đó bấm “Đăng nhập”

Bước 2: Bấm “Khởi chạy cuộc họp bằng ứng dụng” nếu đã cài đặt phần mềm truonghoc247 hoặc “Tải xuống ngay” để tải ứng dụng về thiết bị nếu tham gia lần đầu tiên. (Chọn “Khởi chạy cuộc họp bằng trình duyệt” nếu vào họp bằng điện thoại)

Bước 3: Bấm “Mở TRUONGHOC247” để vào phòng họp bằng ứng dụng.

Bước 4:

Để phân quyền đồng chủ trì cho người tham gia, bấm chọn “Người tham gia” và trỏ vào tên người tham gia trên cửa sổ hiển thị.

Sau đó, bấm biểu tượng“…” để “Chỉ định làm đồng chủ trì” để phân quyền cho người tham gia trong cuộc họp.

Lưu ý: Khi tham gia cuộc họp trực tuyến bằng phần mềm sẽ có đầy đủ tính năng hơn khi tham gia phòng họp qua trình duyệt web.

Last updated