Đăng nhập tài khoản

Bước 1: Truy cập https://truonghoc247.vn/ rồi click “Đăng nhập” sẽ hiển thị màn hình đăng nhập tài khoản. Nhập thông tin đăng nhập gồm:

  • Số điện thoại: số điện thoại bạn đã đăng ký

  • Mật khẩu: mật khẩu tài khoản của bạn

Lưu ý: Bạn có thể chọn “Ghi nhớ đăng nhập” để website lưu thông tin đăng nhập ở máy đang truy cập.

Bước 2: Click “Đăng nhập” để hoàn thành thao tác.

Lưu ý: Bạn có thể chọn “Ghi nhớ đăng nhập” để website lưu thông tin đăng nhập ở máy đang truy cập.

Last updated